PrivacybeleidOpvoeden Extra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Opvoeden Extra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • zorgen dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Opvoeden Extra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.     

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Opvoeden extra
Leopoldlaan 35
8072 CL Nunspeet
anjabakker@opvoedenextra.nl
06 44442885

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Opvoeden Extra verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Het opstellen van een behandel/begeleidingsplan
 • Rapporteren van het verloop van de behandeling/begeleiding

 

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

 

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • email
 • gezondheid, diagnose


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij indien nodig voor het realiseren van de overeengekomen doelstelling van de hulpverlening.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Opvoeden Extra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens worden na deze termijn vernietigd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Opvoeden Extra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding         hiervan.
 • Op al onze systemen gebruiken we een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid.
 • Wij zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

     Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

 

Opvoeden extra
Leopoldlaan 35
8072 CL Nunspeet
anjabakker@opvoedenextra.nl
06 44442885